AppleWikipedie:Vzhled a styl

Z AppleWikipedia
Přejít na: navigace, hledání
Doporučení

Text této stránky je doporučení české AppleWikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod jabloní (pravidla).


Zkratka:
První přesměrování neexistuje!Druhé přesměrování neexistuje!
Vzhled a styl AppleWikipedie


Tato stránka popisuje doporučený vzhled a styl stránky AppleWikipedie. Má za úkol ukázat základní pravidla psaní a typografického zpracování jednotlivých hesel. Každý čtenář ocení konzistentní styl a jednotnou úpravu všech hesel.

Účelem této stránky nejsou rady jak vytvořit článek nebo jak editovat jednotlivé stránky.

Následující tabulka obsahu se generuje automaticky, použijete-li v článku strukturované nadpisy.

Struktura článku

Šablona:RozdělitČásti Tento odstavec shrnuje doporučené uspořádání článku z hlediska struktury jeho jednotlivých částí. Bližší popis jednotlivých částí naleznete níže.

 • Na začátku článku ještě před jakýmkoli textem by měl být použit infobox (standardizovaná informační tabulka), případně vložen obrázek (samozřejmě pokud k danému článku vhodný infobox či obrázek existuje) zarovnaný vpravo.
 • Následuje krátký úvod, v němž je tučně zvýrazněn název článku.
 • Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.
 • Za textem by se měly nacházet sekce (na nejvhodnější pořadí některých z nich jsou různé názory, viz Závěrečné sekce):
  • Poznámky
  • Reference
  • Literatura
  • Související články
  • Externí odkazy
 • Úplný závěr článku tvoří seznam kategorií a mezijazykové odkazy.

Zapsáno ve zdrojovém kódu tedy:

{{Infobox}} případně [[Soubor:Obrazek.jpg|thumb|Obrázek]]
'''Název článku''' je významným prvkem úvodního odstavce. V následujících
větách bývají doplněny další důležité charakteristiky.

== První sekce ==
Obecný začátek.

=== První podsekce ===
Podrobnější text.

=== Druhá podsekce ===
Další text.

== Druhá sekce ==
Ještě nějaký text.

== Třetí sekce ==
=== První podsekce ===
Nějaký text.

=== Druhá podsekce ===
Nějaký text.

== Poznámky ==
<references group="p" />

== Reference ==
<references />

== Literatura ==
* {{Citace monografie}}
* {{Citace periodika}}

== Související články ==
* [[Název prvního souvisejícího článku]]
* [[Název druhého souvisejícího článku]]

== Externí odkazy ==
* [http://www.priklad1.cz/text.html Výstižný název odkazu] – případné další informace
* [http://www.priklad2.com/doc.pdf Dokument pdf] – případné další informace

{{Portály|Portál1|Portál2}}
[[Kategorie:Název kategorie]]
[[Kategorie:Název další kategorie]]

Dále následují podrobnější informace k jednotlivým bodům.

Infobox

Podrobnější informace naleznete v článku AppleWikipedie:Infobox.

Slouží k jednotnému a přehlednému shrnutí základních údajů o článku daného druhu; stejná struktura naplněná jinými údaji se vyskytuje ve všech článcích tohoto druhu. Příkladem může být Infobox řeka používaný v článcích o řekách.

Obrázek

Podrobnější informace naleznete v článku Nápověda:Obrázky.

Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, měl by být uveden hned na jeho začátku. Takový obrázek se zobrazí vpravo od textu úvodu. Někdy je vhodnější obrázek přesunout až na konec úvodu, aby se zobrazil ve volném prostoru vedle obsahu a nezužoval prostor pro úvod.

Obrázky ilustrující jednotlivé sekce by měly být uvnitř sekce, do které patří (za nadpisem a za jakýmikoliv odkazy na ostatní články). Neměly by být v nadpisu.

Úvod

Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit '''tučně napsané''' na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec. Ideální zvláště u podrobnějších článků jsou dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků) shrnutí celého článku.

Je dobré, když je heslo uvedeno ve stejném tvaru jako název stránky (např. Vzhled a styl je…), ale v případě nutnosti se může i trochu lišit (např. Ve vzhledu a stylu se…). Dejte pozor, ať nezmatete čtenáře. Pokud je však název stránky popisný (např. Dopad neznámého tělesa na Jupiter roku 2009), nemusí první věta přímo takové sousloví použít vůbec, a tudíž se ani nic nezvýrazňuje tučným písmem.

Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.

Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit hypertextové odkazy na další související články AppleWikipedie. Jako odkazy se také systematicky označují letopočty, přesná data pak jako dvojice odkazů na den v roce a rok (např. [[4. únor]]a [[2006]]). Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve AppleWikipedii není popsán v článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že můžete odkazovat i na podkapitoly článku).

Nezapomínejte však, že AppleWikipedie není výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu. K tomu viz zejména en:Wikipedia:Only make links that are relevant to the context.

Příklad vhodně provázaného úvodu

Kovářství je řemeslo zabývající se zpracováním železa, oceli a zřídka i jiných kovů, zpravidla za tepla.
Kovářství patřilo k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti; lze říci, že schopnost zpracovávat železnou rudu patří k jednomu ze základních hledisek, podle nichž hodnotíme vyspělost starověkých civilizací. Podle stupně vývoje lze hodnotit nejen kvalitu zpracování předmětů, ale i stupeň specializace.
V dnešní době je kovářství ve vyspělých zemích okrajovým a spíše uměleckým řemeslem; kvůli zániku mnoha oborů navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář prováděl veškerou práci s železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a z důvodu nedostatku kovářů mají stoupající tendenci.

Seznamy

Často využívaným prvkem, který dotváří strukturu textu článku, jsou seznamy. Ty umožňují z textu vyčlenit skupinu vzájemně souvisejících hesel a graficky zvýrazní vazby mezi nimi. Není ale vhodné seznamy nadužívat; encyklopedický článek má být tvořen souvislým textem.

Pokud je seznam samostatným heslem, měl by v ideálním případě splňovat následující kritéria:

 1. Úvod. Má poutavý úvod, který představí, co je předmětem seznamu a definuje jeho rozsah a kritéria, na jejichž základě byly položky do seznamu zahrnuty.
 2. Srozumitelnost. Srozumitelným způsobem pokrývá definovanou oblast. Je-li to možné, zahrnuje kompletní výčet všech položek, v ostatních případech alespoň všech důležitých položek, případně také poznámky obsahující užitečné informace o jednotlivých položkách.
 3. Struktura. V seznamu je snadné se orientovat a pokud to může této orientaci napomoci, je dělen na podkapitoly a obsahuje také nástroje k řazení položek v tabulkách.
 4. Vizuální přitažlivost. Vhodným způsobem využívá různých možností rozvržení, formátování, tabulek, případně i barev. Měly by ho doprovázet obrázky vhodné k danému tématu s výstižnými popisky.

Příklady seznamů, které tato kritéria splňují, lze spatřit na AppleWikipedie:Nejlepší články#Seznamy a AppleWikipedie:Dobré články#Seznamy.

Popis značek, které se používají pro vytvoření odrážkových seznamů, je na Nápověda:Formátování textu#Seznamy. Práce s tabulkami je popsána na Nápověda:Tabulky.

Sekce a podsekce

Článek má být logicky rozdělen do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z obsahu nebo z jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o jediném odstavci nebo dokonce větě.

Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu.

Nadpisy

Nadpis sekce ve wikikódu tvoří řádka začínající a končící stejným počtem rovnítek, od dvou do šesti: == Nadpis == a pak === Podnadpis === případně ==== Podpodnadpis ==== atd. Z nadpisů vznikají HTML tagy H2, H3 atd. (s pomocí jednoho rovnítka lze vytvořit i H1, ale to se nevyužívá, neboť to koliduje se standardní grafickou úpravou, kde je H1 použito pro název stránky). Podobně podnadpisy 4. úrovně už jsou obvykle nevzhledné a menší než běžný text.

Vkládat do nadpisů odkazy na jiná hesla, pokud to není nezbytně nutné nebo vhodné (např. u seznamů), nevypadá dobře. V naprosté většině případů se odkaz na pojem v nadpisu dá uvést na začátku textu příslušné sekce. Buďte kreativní a nebojte se tu jednu větu napsat.

Před nadpisem a případně i mezi nadpisem a dalším textem vynechte jednu řádku. Na vzhledu se to neprojeví (pokud omylem nevynecháte řádků více, pak vznikají prázdné odstavce a rušivé bílé místo), ale zdrojový kód je tak přehlednější. Podobně není podstatné, je-li mezi rovnítky a nadpisem mezera, kód bude jen o něco čitelnější.

Pokud sekce shrnuje obsah jiného, specializovanějšího článku, odkažte na něj hned pod nadpisem standardizovaným způsobem, nejlépe pomocí šablony {{podrobně}}.

Nadpis nepatří hned na začátek článku; tam má být shrnující úvod. (Nadpis sekce totožný s názvem článku by se jednak opakoval hned po nadpisu celé stránky, a případně vygenerovaný obsah stránky by odsunul text pod sebe.)

Závěrečné sekce

Každý dobrý encyklopedický článek by měl končit sekcemi uvádějícími použité prameny a další dostupné zdroje.

Podle uvážení autora je možnost si vybrat ze dvou variant závěrečných sekcí. Jednotlivé sekce uvádějte v níže zobrazeném pořadí.

Pořadí sekcí

1. varianta
== Poznámky ==
== Reference ==
== Literatura ==
== Související články ==
== Externí odkazy ==
2. varianta
== Odkazy ==
=== Poznámky ===
=== Reference ===
=== Literatura ===
=== Související články ===
=== Externí odkazy ===

Pokud úpravy editora nespočívají v zařazení nové závěrečné sekce s příslušným obsahem nebo odstranění některé ze stávajících, považuje se za nevhodné přepisovat dříve zvolené řešení závěrečných sekcí jiným.

Nevkládejte však bezhlavě na konec všech článků tuto zakončovací pětici. Aby byla stránka přehlednější, používejte v článcích jen ty nadpisy, u nichž bude nějaký obsah.

Poznámky

Podrobnější informace naleznete v článku AppleWikipedie:Poznámky.

Poznámky krátce komentují některá tvrzení v článcích, v žádném případě je nelze zaměňovat s odkazy na zdroje. V textu se vytváří podobně jako reference pomocí značek <ref group="pozn.">Text poznámky.</ref>. Obsah všech poznámek se vypíše v místě značky <references group="pozn."/>, která by se měla vkládat právě v této sekci.

Pokud chcete odkazovat na jednu poznámku z více míst, přidejte ke značce jméno <ref group="pozn." name="jméno">...</ref> a pak na stejnou poznámku odkazujte pomocí <ref group="pozn." name="jméno" />.

Tagy <ref> nelze vnořovat, chcete-li tedy v poznámce uvést odkaz na zdroj v ní předkládaného tvrzení, použijte {{#tag:ref}} takto: {{#tag:ref|Text poznámky.<ref>Text její reference.</ref>|group="pozn."|name="jméno"}}

Reference

Podrobnější informace naleznete v článku AppleWikipedie:Reference.

Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na věrohodné zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku. V textu se vytváří pomocí značek <ref></ref>, mezi nimiž je uveden zdroj daného tvrzení. Je vhodné i zde užívat citační šablony. Obsah všech referencí se vypíše v místě značky <references/>, která by se měla vkládat právě v této sekci.

Pokud chcete odkazovat na jednu referenci z více míst, přidejte ke značce identifikaci <ref name="jméno">...</ref> a pak na stejnou referenci odkazujte pomocí <ref name="jméno" />.

Příklad

Podle vědců je Slunce pěkně velké.<ref>Musil, C.: Naše Slunce, strana 23, vlastním nákladem, 1974</ref> Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.<ref>Zadražil, R.: "Jak je velký Měsíc?", Vědci a věda, 46(78):46</ref>

Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.<ref name="odkazovač">Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference</ref> <p> Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.<ref name="odkazovač">Tento text je zbytečný a nikde se neobjeví, klidně jsme mohli použít prázdnou značku</ref> <p> Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.<ref name="odkazovač"/> <p> <references/> </blockquote> Takový zdrojový kód se zobrazí následovně:

Podle vědců je Slunce pěkně velké.[1] Naproti tomu Měsíc není zase tak velký.[2]
Toto je příklad vícenásobného odkazování do poznámek.[3]
Takové odkazování je užitečné, pokud více citací pochází ze stejného zdroje.[3]
Pak je nejjednodušším způsobem odkazování použití prázdné značky ref s lomítkem na konci.[3]
 1. Musil, C.: Naše Slunce, strana 23, vlastním nákladem, 1974
 2. Zadražil, R.: "Jak je velký Měsíc?", Vědci a věda, 46(78):46
 3. 3,0 3,1 3,2 Pokud odkazujete vícekrát, je použit pouze text první reference

Literatura

Tato sekce by měla odkazovat na doporučené neinternetové informační zdroje (tedy na tištěné zdroje nebo zdroje na digitálních nosičích, jako je CD, DVD apod.), ať už tyto při tvorbě článku byly použity, nebo jen mohou čtenáři posloužit jako další zdroj informací. Přitom nehraje roli, zda je obsah daných zdrojů v souladu s obsahem příslušného článku, jde o pouhý soupis relevantních zdrojů. Literatura by měla být uvedena jako seznam s použitím citačních šablon:

Související články

Obsahuje seznam článků na české AppleWikipedii, které s daným článkem podstatným způsobem souvisejí, zejména pokud nejsou odkazovány ze snadno dostupných míst v článku.

Např. do této sekce v článku Kovářství přijde kód:

* [[Hamr]]
* [[Podkovářství]]
* [[Platnéřství]]

Externí odkazy

Podrobnější informace naleznete v článku AppleWikipedie:Externí odkazy.

Tato sekce by měla obsahovat seznam relevantních a kvalitních internetových zdrojů, na nichž může čtenář získat další informace.

Příklad z článku Kovářství:

* [http://www.mittner.cz Stránky uměleckého kováře s mnoha ukázkami kovářského díla]
* [http://www.perkunas.wz.cz/remesla/historiekovarstvi.html Historie kovářství z trochu jiného pohledu]
* [http://www.muzeum-turnov.cz/index.php?id=1&jazyk=cs Turnovské muzeum] – v muzeu je stálá expozice

Také se zde mohou objevit šablony odkazující na sesterské wikiprojekty – konkrétně na ty jejich stránky, které souvisí s tématem daného článku. Tyto šablony vkládejte bezprostředně pod nadpis. Úplný seznam šablon pro odkazy na sesterské projekty je k nalezení na AppleWikipedie:Šablony/Sesterské projekty.

Například v článku Kovářství:

{{Commons|smithing}}
{{Wikicitáty|kovářství}}

Související články