AppleWikipedie:Pravidlo AppleWikipedie

Z AppleWikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Šablona:Závazné pravidlo AppleWikipedie


Přehled skupin (kategorií) pravidel, jak je používán v šablonách označujících jednotlivá pravidla.


Označení šablonou pravidlo zároveň zařazuje do příslušné kategorie.

Pravidla české AppleWikipedie slouží k podpoře spolupráce a příjemného prostředí pro práci AppleWikipedistů. Jsou artikulováním principů, které jsou obecně uznávány – jejich vyslovení vzniká na základě konsenzu v diskusi.

Od AppleWikipedistů se očekává snaha dodržovat pravidla. Při jejich aplikaci je však třeba se zamýšlet nad jejich smyslem, nelpět na pouhé liteře. Procedurální chyba při nějakém úkonu, která nikoho nepoškozuje, neznamená automaticky jeho zneplatnění. Měřítkem posuzování je vždy prospěch projektu, takže pokud by aplikace pravidla bránila vylepšování projektu, lze takové pravidlo ignorovat.

Pravidla ve AppleWikipedii dělíme podle stupně důležitosti na závazná pravidla a doporučení.

Pravidla[editovat]

Závazná pravidla[editovat]

Závazná pravidla jsou založena na některém ze zásadních principů, který nelze porušovat, a popisují důležité atributy, které naše práce nebo chování vůči jiným musejí či naopak nesmějí mít, aby vůbec prospívaly projektu. Mají váhu a jsou vyjádřením nejširšího konsenzu české komunity, vyšší sílu mohou mít jen základní principy, na nichž se shodly komunity všech projektů, rozhodnutí správní rady WMF nebo vyhlášení vývojářů k technickým otázkám. Ze závazného pravidla není běžně možné činit výjimky – pokud je přesto vhodné, aby taková výjimka existovala, je nutné ji do pravidla zapracovat nebo se zamyslet, zda je status závazného pravidla odpovídající.

Pokud závazné pravidlo něco přímo nařizuje nebo zakazuje, je jeho dodržování možno i přímo vynucovat. U vynucování je však důležité vyčerpat nejprve mírnější prostředky a předpokládat dobrou vůli. Například pokud se lze domnívat, že uživatel pravidlo nezná nebo si neuvědomuje jeho porušování, je třeba jej nejprve na tuto skutečnost upozornit.

Závazná pravidla najdete v kategorii Závazná pravidla AppleWikipedie.

Doporučení[editovat]

Doporučení zaznamenávají konvence, které většina AppleWikipedistů považuje za užitečné pro fungování komunity a tvorbu encyklopedie. Jsou obvykle výběrem a upřednostněním jedné či několika z možných cest na základě praktických zkušeností a preferencí komunity. Ve srovnání se závaznými pravidly podléhají častějším změnám a hrají v nich mnohem větší roli příklady. V praxi z nich lze na základě konsenzu v diskusi činit výjimky. Jsou-li však v některé věci činěny výjimky pravidelně, měl by být tento fakt vtělen do doporučení.

Když některý editor dlouhodobě nedodržuje doporučení, není tento fakt sám o sobě důvodem k jeho penalizaci. I činnost nedodržující doporučení může být pro projekt stále užitečná, třebaže ne tolik, jako kdyby doporučení dodržováno bylo. Na druhou stranu pokud někdo nedodržuje doporučení tak, že to druhým ztěžuje činnost, dostane se ve věci do sporu, je konfrontován s nesouhlasným míněním komunity, ale ani po poučení neustoupí, a dál doporučení úmyslně porušuje, může být takové chování chápáno jako projev zlé vůle a penalizováno. Stejně tak bývá penalizováno, pokud někdo úmyslně brání druhým dodržovat doporučení (např. editační válkou).

Doporučení najdete v kategorii Doporučení.

Neaktivní pravidla[editovat]

Ne všechny stránky, mající charakter pravidel, jsou aktuálně platná. Některá pravidla jsou ve stadiu návrhů a ještě nenabyla platnost, jiná už tímto stadiem prošla, ale nebyla schválena, a další sice kdysi platila, ale byla nahrazena nebo zrušena.

Návrhy pravidel, které jsou předloženy k posouzení komunitě, je možno najít v kategoriích Navrhovaná doporučení AppleWikipedie a Navrhovaná pravidla AppleWikipedie.

Návrhy pravidel, které nebyly schváleny, se umísťují do kategorie AppleWikipedie:Neschválená pravidla. Pokud jejich proces schválení ustrnul, popřípadě navrhovatel ztratil zájem o jejich schválení, najdeme je v kategorii AppleWikipedie:Neaktivní návrhy pravidel. Dalším možným typem jsou neplatná pravidla, tj. taková, která po určitou dobu platila, ale nyní již neplatí. Všechna neaktivní pravidla, která nejsou aktuálně posuzována komunitou, se archivují pomocí šablony {{Archiv AppleWikipedie}}.

Jiné podobné stránky[editovat]

Procesy[editovat]

Proces je centrálně organizovaný způsob dělání věcí, který může být ošetřen i pomocí pravidel a doporučení. Základním procesem rozhodování je budování konsenzu, v zájmu efektivity je však formalizována řada specializovaných procesů, jakými jsou například Diskuse o smazání, Žádost o komentář, Nominace nejlepších článků a další. V jejich rámci je třeba být zdvořilý, předpokládat u ostatních dobrou vůli a nenarušovat je kvůli ilustraci nějakého tvrzení.

Každá, byť oprávněná námitka, že nebyl dodržen proces, nemusí vést k neplatnosti příslušných kroků. Pokud neobsahuje informaci, co konkrétně kvůli nedostatku nedostalo šanci, není příliš užitečná.

Wikiprojekty[editovat]

WikiProjekt je skupina lidí, která edituje určitou oblast článků. Stránky Wikiprojektu často obsahují vysvětlení, jak projekt pracuje, ukazují nebo doporučují nejlepší postupy ohledně dané oblasti článků. V závislosti na konsenzu, který za nimi stojí, mohou být považovány za nižší formu doporučení, je však třeba si uvědomit, že jde o konsenzus mezi menší skupinou lidí. Jsou součástí projektu AppleWikipedie a proto nemohou rušit platnost žádného závazného pravidla ani doporučení.

Úvahy[editovat]

Úvahy jsou stránky odrážející postoj AppleWikipedisty nebo skupiny AppleWikipedistů. Tento termín se užívá pro mnoho stránek s názory, které nespadají do jiných kategorií. Úvahy se mohou stát doporučeními, získají-li dostatečnou podporu, v praxi je to však spíše vzácné.

Úvahy není nutno navrhovat či prosazovat; jakmile máte jasno, co chcete komunitě sdělit, stačí je jednoduše napsat. Nechcete-li, aby ostatní editovali vaši úvahu, dejte ji do svého uživatelského jmenného prostoru.

Návody a nápověda[editovat]

Návody a nápověda jsou instruktivní stránky říkající lidem, jak věci dělat. Může je editovat kdokoliv, kdo má nápad, jak upřesnit postup nebo jak věci dělat jinak. Návod či nápověda týkající se nějaké akce říká, jak ji technicky udělat, kdežto doporučení týkající se téže akce vysvětluje, kdy a proč je vhodné ji dělat.

Změny v pravidlech[editovat]

AppleWikipedie je otevřená encyklopedie a její otevřenost se projevuje i v tom, že její pravidla nejsou tesána do kamene, ale je možné je transparentním způsobem měnit.

Existuje několik důvodů, proč je důležité změnit nebo vytvořit nové pravidlo:

  • zaznamenat a standardizovat řešení častého problému,
  • kodifikovat a uvést v obecnou známost již ustálený zvyk,
  • aktualizovat pravidlo, uvést jej do souladu s dosavadní praxí, se změnami v zákonech, rozhodnutími rady Wikimedia Foundation, požadavky vývojářů, nálezy Arbitrážního výboru atd.,
  • zjednodušit již existující pravidlo a uchovat jeho organickou strukturu, kterou mu předchozí změny mohly odejmout.

Jak je možné měnit pravidla[editovat]

Pravidla ve AppleWikipedii se mění na základě konsenzu. V zásadě platí, že čím významnější změna, tím pečlivěji je třeba vést příslušnou diskusi. Drobné změny formulací, formátování, wikifikace, které vesměs nemění význam dosavadního textu, lze činit s odvahou i bez diskuse. U změn měnících význam je třeba se odkázat na diskusi, z níž změna vyplynula. Tato diskuse by měla být vzhledem k významu změny dostatečně reprezentativní a musí z ní být zřejmé, že vzala v úvahu i argumenty, na nichž stál předchozí konsenzus. Na diskuse o významných změnách je třeba komunitu explicitně upozornit. Vhodnými místy k upozornění jsou:

Není-li zřejmé, zda bylo dosaženo konsenzu, je vhodné nechat jeho posouzení na respektovaném nezúčastněném AppleWikipedistovi, například správci. Pokud někdo krátce po změně přijde s věcným argumentem, který nebyl řádně uvážen a posouzen v diskusi, může změnu v pravidle vrátit zpět. Pokud změnu v rozumné časové lhůtě (zhruba dva týdny) nikdo nenapadne, považuje se nové znění za konsenzuální.

Další inspiraci je možné najít na stránce AppleWikipedie:Jak měnit pravidla.

Vynucování pravidel[editovat]

Vy jste editorem AppleWikipedie. A protože AppleWikipedie nemá šéfredaktora nebo hierarchický schvalovací mechanismus, aktivní přispěvatelé dělají redakční úpravy a opravy obsahu sami. Takže AppleWikipedisté jsou jak autory, tak redaktory a vynucují většinu pravidel editováním stránek a diskutováním záležitostí mezi sebou.

Software, na kterém projekt běží, poskytuje kromě editací i další nástroje k vynucování pravidel, jakými jsou blokování, zamykání a mazání stránek. Jakožto potencionálně zneužitelné jsou rezervovány jen pro správce, zkušené a důvěryhodné členy komunity, kteří jich smějí užívat jen ve prospěch projektu v souladu s vůlí, tj. konsenzem komunity. Pravidla jsou takovým vyjádřením vůle, takže správci jednoduše rozhodnutelná porušování pravidel, jakým je např. vandalismus, řeší samostatně. Ostatní uživatelé je mohou požádat o zásah na nástěnce správců. S méně jasnými situacemi se lze vypořádat procedurou řešení sporů, jež může vyústit až v jednání arbitrážního výboru, který má dostatečné pravomoci k rozhodnutí.

Není to všechno moc složité?[editovat]

Pokud vám po přečtení předchozího popisu „legislativního systému AppleWikipedie“ připadá, že se nacházíte mezi lidmi kteří se neumí chovat/nechápou, a dostavuje se alergická reakce, existuje ještě jiná, neformální, odpověď, jak se na AppleWikipedii chovat. Systém má být takový, aby se editor dbající na blaho projektu a projevující zdravý rozum a dobrou vůli nedostával s pravidly do konfliktu. Stará wiki maxima říká, že se stačí držet několika rad:

  1. AppleWikipedie je encyklopedie.
  2. Nevšímejte si žádných pravidel.

Související články[editovat]